ASHABI BEDİR'İN FAZİLETİ

1- Bedir Savaşı'na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir.

2- Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kur'ân'da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir.

3- Ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran Evliyâullah'dan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.

4- Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalıklarından kurtuldukları rivayet edilmektedir.

5- Ehli irfan bir zat: "Hasta bir kimsenin başı*na elimi koyup halis bir niyyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur. Hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir." demektedir.

6- Bazıları da: "Duadan önce Bedir ashabının isimlerinin okunmasının duânin sür'atle kabulüne vesile olduğunu" söylemişlerdir.

Cafer b. Abdullah şöyle diyor:
"Babam bana Peygamber ((S.A.V).)'in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi.

Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir ."

7- "Ehli Bedrin üzerinde bulundurmak, okumak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşman*ların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğulmaktan sıyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı sâireden himayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn ve güfrânü zünûb ve keşfi kürûb ve tenviri kulûb velhâsıl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazarat-larını def etmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğuna Meşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidini Islamiyyeye hediye olunmuştur." 

  
ESMA-İ ASHAB-I BEDİR,


01. Seyyidina ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sav)
02. Seyyidina Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (R.A.)
03. Seyyidina Ömer ibnü'l-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
04. Seyyidina Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (R.A.)
05. Seyyidina Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (R.A.)
06. Seyyidina Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R.A.)
07. Seyyidina Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (R.A.)
08. Seyyidina Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R.A.)
09. Seyyidina Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R.A.)
10. Seyyidina Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (R.A.)
11. Seyyidina Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R.A.)
12. Seyyidina Übeyy ibn-i Ka'b el-Hazreci (R.A.)
13. Seyyidina el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (R.A.)
14. Seyyidina el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (R.A.)
15. Seyyidina Es'ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (R.A.)
16. Seyyidina Enes Mevla Rasülillah Muhaciri (R.A.)
17. Seyyidina Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (R.A.)
18. Seyyidina Enes ibn-i Katadet'el-Evsi (R.A.)
19. Seyyidina Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (R.A.)
20. Seyyidina Evs ibn-i Havli el-Hazreci (R.A.)
21. Seyyidina İyas ibn-i Evs el-Evsi (R.A.)
22. Seyyidina İyas ibn'il-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
23. Seyyidina Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (R.A.)
24. Seyyidina Bahhas ibn-i Sa'lebe el-Hazreci (R.A.)
25. Seyyidina el-Bera bin Ma'rur el-Hazreci (R.A.)
26. Seyyidina Besbese bin Amr el-Hazreci (R.A.)
27. Seyyidina Bişr ibn'il-Bera el-Hazrecî (R.A,)
28. Seyyidina Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (R.A.)
29. Seyyidina Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (R.A.)
30. Seyyidina Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (R.A.)
31. Seyyidina Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (R.A.)
32. Seyyidina Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (R.A.)
33. Seyyidina Sabit ibn-i Akram el-Evsi (R.A.)
34. Seyyidina Sabit ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
35. Seyyidina Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (R.A.)
36. Seyyidina Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
37. Seyyidina Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (R.A.)
38. Seyyidina Sa'lebe bin Hatim el-Evsî (R.A.)
39. Seyyidina Sa'lebe bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
40. Seyyidina Sa'lebe bin Aneme el-Hazreci (R.A.)
41. Seyyidina Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
42. Seyyidina Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (R.A.)
43. Seyyidina Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (R.A.)
44. Seyyidina Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (R.A.)
45. Seyyidina Cübr ibn-i Atik el-Evsi (R.A.)
46. Seyyidina Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (R.A.)
47. Seyyidina Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri (R.A.)
48. Seyyidina el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (R.A.)
49. Seyyidina el-Haris ibn-i Evs bin Rafi' el-Evsi (R.A.)
50. Seyyidina el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (R.A.)
51. Seyyidina el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (R.A.)
52. Seyyidina el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (R.A.)
53. Seyyidina el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (R.A.)
54. Seyyidina el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (R.A.)
55. Seyyidina el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (R.A.)
56. Seyyidina el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (R.A.)
57. Seyyidina el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
58. Seyyidina el-Haris ibn'un-Nu'man ibn-i Ümeyye el-Evsi (R.A.)
59. Seyyidina Harise bin Süraka el-Hazrecî (ŞEHİD) (R.A.)
60. Seyyidina Harise bin Nu'man el-Hazreci (R.A.)
61. Seyyidina Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (R.A.)
62. Seyyidina Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
63. Seyyidina el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (R.A.)
64. Seyyidina Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (R.A.)
65. Seyyidina Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (R.A.)
66. Seyyidina Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
67. Seyyidina el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A)
68. Seyyidina Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (R.A.)
69. Seyyidina Harice bin Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
70. Seyyidina Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (R.A.)
71. Seyyidina Halid ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
72. Seyyidina Habbab ibn'ül-Eret el-Muhaciri (R.A.)
73. Seyyidina Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (R.A.)
74. Seyyidina Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (R.A.)
75. Seyyidina Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (R.A.)
76. Seyyidina Hıraş ibn'is-Sımme el-Hazrecî (R.A.)
77. Seyyidina Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (R.A.)
78. Seyyidina Hallad ibn-i Rafi' el-Hazreci (R.A.)
79. Seyyidina Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (R.A.)
80. Seyyidina Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
81. Seyyidina Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
82. Seyyidina Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.»
83. Seyyidina Halife bin Adiyy el-Hazrecî (R.A.)
84. Seyyidina Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (R.A.)
85. Seyyidina Havvat ibn-i cübeyr el-Evsî (R.A.)
86. Seyyidina Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (R.A.)
87. Seyyidina Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (R.A.)
88. Seyyidina Zü'ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (ŞEHİD) (R.A.)
89. Seyyidina Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (R.A.)
90. Seyyidina Rafi bin Haris el-Hazreci (R.A.)
91. Seyyidina Rafi' bin ğunecde el-Evsî (R.A.)
92. Seyyidina Rafi' bin Malik el-Hazrecî (R.A.)
93. Seyyidina Rafi'ibn'ül-Muall el-Hazrecî (ŞEHİD) (R.A.)
94. Seyyidina Rafi' bin Yezîd el-Evsi (R.A.)
95. Seyyidina Rib'ıy bin Rafi' el-Evsî (R.A.)
96. Seyyidina er-Rebi'ibn-ü İyas el-Hazrecî (R.A.)
97. Seyyidina Rabia bin Eksem el-Muhaciri (R.A.)
98. Seyyidina Ruhayle bin Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
99. Seyyidina Rifaa bin Haris el-Hazreci (R.A.)
100.Seyyidina Rifaa bin Rafi' el-Hazrecî (R.A.)
101.Seyyidina Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsî (R.A.)
102.Seyyidina Rifaa bin Amr el-Hazreci (R.A.)
103.Seyyidina Zübeyr ibn-i Avvam (R.A.)
104.Seyyidina Ziyad ibn'is-Seken el-Evsî (R.A.)
105.Seyyidina Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (R.A.)
106.Seyyidina Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
107.Seyyidina Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (R.A.)
108.Seyyidina Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (R.A.)

109.Seyyidina Zeyd ibn'ül-Hattab el-Muhaciri (R.A.)
110.Seyyidina Zeyd ibn'ül-Müzeyyen el-Hazrecî(R.A.)
111.Seyyidina Zeyd ibn'ül-Mualla el-Hazrecî (R.A.)
112.Seyyidina Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (R.A.)
113.Seyyidina Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (R.A.)
114.Seyyidina Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (R.A.)
115.Seyyidina es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A)
116.Seyyidina Sebre bin Fatik el-Muhaciri (R.A.)
117.Seyyidina Süraka bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
118.Seyyidina Süraka bin Ka'b el-Hazreci (R.A.)
119.Seyyidina Sa'd Mevla Hatıb el-Muhaciri (R.A.)
120.Seyyidina Sa'd ibn'i Havle el-Muhaciri (R.A.)
121.Seyyidina Sa'd ibn'i Hayseme el-Evsî (ŞEHİD)(R.A.)
122.Seyyidina Sa'd ibn'ür-Rebi el-Hazrecî (R.A.)
123.Seyyidina Sa'd ibn-i Zeyd el-Evsi (R.A.)
124.Seyyidina Sa'd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
125.Seyyidina Sa'd ibn-i Sehi el-Hazreci (R.A.)
126.Seyyidina Sa'd ibn-i Ubade el-Hazrecî (R.A.)
127.Seyyidina Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi (R.A.)
128.Seyyidina Sa'd ibn-i Osman el-Hazrecî (R.A.)
129.Seyyidina Sa'd ibn-i Muaz el-Evsi (R.A.)
130.Seyyidina Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)
131.Seyyidina Seleme bin Eslem el-Evsî (R.A.)
132.Seyyidina Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
133.Seyyidina Seleme bin Selame el-Evsi (R.A.)
134.Seyyidina Selît'ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
135.Seyyidina Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (R.A.)
136.Seyyidina SUleym ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
137.Seyyidina Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
138.Seyyidina Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (R.A.)
139.Seyyidina Simak ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
140.Seyyidina Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (R.A.)
141.Seyyidina Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (R.A.)
142.Seyyidina Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (R.A.)
143.Seyyidina Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (R.A.)
144.Seyyidina Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (R.A.)
145.Seyyidina Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
146.Seyyidina Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (R.A.)
147.Seyyidina Sehl ibn-i Rafi' el-Hazrecî (R.A.)
148.Seyyidina Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (R.A.)
149.Seyyidina Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (R.A.)
150.Seyyidina Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri (R.A.)
151.Seyyidina Şüca' ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (R.A.)
152.Seyyidina Şerik ibn-i Enes el-Evsî (R.A.)
153.Seyyidina Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (R.A.)
154.Seyyidina Sabiyh Mevla Eb'l-As el-Muhaciri (R.A.)
155.Seyyidina Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (ŞEHİD)(R.A.)
156.Seyyidina Şuheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (R.A.)
157.Seyyidina Sayfi bin Sevad el-Hazreci (R.A.)
158.Seyyidina ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (R.A.)
159.Seyyidina ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
160.Seyyidina Damre bin Amr el-Hazreci (R.A.)
161.Seyyidina et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (R.A.)
162.Seyyidina et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
163.Seyyidina et-Tufeyl ibn-i Nu'man el-Hazrecî (R.A.)
164.Seyyidina Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri (R.A.)
165.Seyyidina Asım ibn-i Sabir el-Evsî (R.A.)
166.Seyyidina Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (R.A.)
167.Seyyidina Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (R.A.)
168.Seyyidina Asım ibn-i Kays el-Evsi (R.A.)
169.Seyyidina Akıl ibn'ül-Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)(ŞEHİD)
170.Seyyidina Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (R.A.)
171.Seyyidina Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (R.A.)
172.Seyyidina Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
173.Seyyidina Amir ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
174.Seyyidina Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (R.A.)
175.Seyyidina Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (R.A.)
176.Seyyidina Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
177.Seyyidina Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (R.A.)
178.Seyyidina Ayiz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.)
179.Seyyidina Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (R.A.)
18O.Seyyidina Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
181.Seyyidina Ubade bin Samit el-Hazrecî (R.A.)
182.Seyyidina Abdullah ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
183.Seyyidina Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (R.A.)
184.Seyyidina Abdullah ibn-i Çahş el-Muhaciri (R.A.)
185.Seyyidina Abdullah ibnü'l-Ced el-Hazrecî (R.A.)
186.Seyyidina Abdullah ibn'ül-Humeyyir el-Hazreci (R.A.)
187.Seyyidina Abdullah ibn'ür-Rebi el-Hazreci (R.A.)
188.Seyyidina Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (R.A.)
189.Seyyidina Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (R.A.)
190.Seyyidina Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
191.Seyyidina Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (R.A.)
192.Seyyidina Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (R.A.)
193.Seyyidina Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (R.A.)
194.Seyyidina Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi (R.A.)
195.Seyyidina Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (R.A.)
196.Seyyidina Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (R.A.)
197.Seyyidina Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (R.A.)
198.Seyyidina Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (R.A.)

199.Seyyidina Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
200.Seyyidina Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (R.A.)
201.Seyyidina Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (R.A.)
202.Seyyidina Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (R.A.)
203.Seyyidina Abdullah ibn-i Ka'b el-Hazrecî (R.A.)
204.Seyyidina Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (R.A.)
205.Seyyidina Abdullah ibn-i Mes'ud el-Muhacirî (R.A.)
206.Seyyidina Abdullah ibn-i Maz'un el-Muhacirî (R.A.)
207.Seyyidina Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (R.A.)
208.Seyyidina Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (R.A.)
209.Seyyidina Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi (R.A.)
210.Seyyidina Abdet'el-Haşhaş el-Hazrecî (R.A.)
211.Seyyidina Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (R.A.)
212.Seyyidina Ubeyd ibn'ut-Teyyihan ey-Evsî (R.A.)
213.Seyyidina Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
214.Seyyidina Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (R.A.)
215.Seyyidina Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (R.A.)
216.Seyyidina Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
217.Seyyidina Utbe bin Rebıa el-Hazrecî (R.A.)
218.Seyyidina Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
219.Seyyidina Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (R.A.)
220.Seyyidina Osman ibn-i Maz'un el-Muhacirî (R.A.)
221.Seyyidina el-Aclan ibn'ün Nu'man el-Hazrecî (R.A.)
222.Seyyidina Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (R.A.)
223.Seyyidina İsmet'übn'ül-Husayn el-Hazrecî (R.A.)
224.Seyyidina Usaymet'ül-Hazreci (R.A.)
225.Seyyidina Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (R.A.)
226.Seyyidina Ukbe bin Amir el-Hazrecî (R.A.)
227-Seyyidina Ukbe bin Osman el Hazrecî (R.A.)
228.Seyyidina Ukbe bin Vehb el-Hazreci (R.A.)
229.Seyyidina Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (R.A.)
230.Seyyidina Ukkaşe bin Mıhsan el-Muhacirî (R.A.)
231.Seyyidina Amman ibn-i Yasir el-Muhacirî (R.A.)
232.Seyyidina Umare bin Hazm el-Hazrecî (R.A.)
233.Seyyidina Umare bin Ziyad el-Evsî (R.A.)
234.Seyyidina Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (R.A.)
235.Seyyidina Amr ibn-i Sa'lebe el-Hazrecî (R.A.)
236.Seyyidina Amr ibn'ül-Cemuh el-Hazrecî (R.A.)
237.Seyyidina Amr ibn'ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
238.Seyyidina Amr ibn'ül Haris el-Muhacirî (R.A.)
239.Seyyidina Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (R.A.)
240.Seyyidina Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (R.A.)
241.Seyyidina Amr ibn-i Talk el-Hazreci (R.A.)
242.Seyyidina Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (R.A.)
243.Seyyidina Amr ibn-i Muaz el-Evsî (R.A.)
244.Seyyidina Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (R.A.)
245.Seyyidina Umeyr ibn'ül Humam el-Hazrecî (R.A.) (ŞEHİD)
246.Seyyidina Umeyr ibn'ül-Amir el-Hazrecî (R.A.)
247.Seyyidina Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (R.A.)
248.Seyyidina Umeyr ibn-i Ma'bed el-Evsî (R.A.)
249.Seyyidina Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (R.A.) (ŞEHİD)
250.Seyyidina Avf ibn'ül-Haris el-Hazreci (R.A.)
251.Seyyidina Uveym ibn-i Saide el-Evsî (R.A.)
252.Seyyidina İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (R.A.)
253.Seyyidina Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)
254.Seyyidina el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (R.A.)
255.Seyyidina Ferve bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
256.Seyyidina Katade bin Numan el-Hazrecî (R.A.)
257.Seyyidina Kudame bin Maz'un el-Muhaciri (R.A.)
258.Seyyidina Kutbe bin Amir el-Hazreci (R.A.)
259.Seyyidina Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)
260.Seyyidina Kays ibn-i Mıhsan el-Hazrecî (R.A.)
261.Seyyidina Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (R.A.)
262.Seyyidina Ka'b ibn-i Cemmez el-Hazreci (R.A.)
263.Seyyidina Ka'b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
264.Seyyidina Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhacirî (R.A.)
265.Seyyidina Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (R.A.)
266.Seyyidina Malik ibn'ud Duhşum el-Hazrecî (R.A.)
267.Seyyidina Malik ibn-i Rifaa el-Hazreci (R.A.)
268.Seyyidina Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (R.A.)
269.Seyyidina Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (R.A.)
270.Seyyidina Malik ibn-i Kudame el-Evsı (R.A.)
271.Seyyidina Malik ibn-i Mes'üd el-Hazrecî (R.A.)
272.Seyyidina Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (R.A.)
273.Seyyidina Malik Mübeşşir bin Abd'il-Munzir el-Evsî (R.A.) (ŞEHİD)
274-Seyyidina Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (R.A.)
275.Seyyidina Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (R.A.)
276.Seyyidina Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (R.A.)
277.Seyyidina Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (R.A.)
278.Seyyidina Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (R.A.)
279.Seyyidina Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (R.A.)
280.Seyyidina Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (R.A.)
281.Seyyidina Mes'üd ibn-i Evs el-Hazrecî (R.A.)
282.Seyyidina Mes'üd ibn-i Halde el-Hazrecî (R.A.)
283.Seyyidina Mes'üd ibn-i Rebia el-Muhacirî (R.A.)
284.Seyyidina Mes'üd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (R.A.)
285.Seyyidina Mes'üd ibn-i Sa'd el-Hazrecî (R.A.)
286.Seyyidina Mes'üd ibn-i Sa'd el-Evsi (R.A.)
287.Seyyidina Mus'ab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (R.A.)
288.Seyyidina Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (R.A.)
289.Seyyidina Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
290.Seyyidina Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (R.A.)
291.Seyyidina Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
292.Seyyidina Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (R.A.)
293.Seyyidina Ma'bed ibn-i Abbad el-Hazreci (R.A.)
294.Seyyidina Ma'bed ibn-i Kays el-Hazreci (R.A.)
295.Seyyidina Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (R.A.)
296.Seyyidina Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (R.A.)
297.Seyyidina Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (R.A.)
298.Seyyidina Ma'kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (R.A.)
299.Seyyidina Ma'mer ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
300.Seyyidina Ma'n ibn-i Adiyy el-Hazreci (R.A.)
301.Seyyidina Ma'n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (R.A.)
302-Seyyidina Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (R.A.)
303.Seyyidina Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (R.A.)
304.Seyyidina Mikdad ibn'ül-Esved el-Muhaciri (R.A.)
305.Seyyidina Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (R.A.)
306.Seyyidina Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
307.Seyyidina Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (R.A.)
308.Seyyidina Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (R.A.)
309.Seyyidina Mıhça' ibnüs-Salih Mevla Ömer'ibn'ül-Hattab el Muhaciri (R.A.) (ŞEHİD)
310.Seyyidina Nadr ibn-i Haris el-Evsi (R.A.)
311.Seyyidina Nu'man ibn-i el-A'rac el-Hazrecî (R.A.)
312.Seyyidina Nu'man ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (R.A.)
313.Seyyidina Nu'man ibn-i Sinan el-Hazrecî (R.A.)
314.Seyyidina Nu'man ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
315.Seyyidina Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A)
316.Seyyidina Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
317.Seyyidina Nu'man ibn-i Amr el-Hazrecî (R.A.)
318.Seyyidina Nu'man ibn-i Malik el-Hazrecî (R.A.)
319.Seyyidina Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (R.A.)
320.Seyyidina Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (R.A.)
321.Seyyidina Varaka bin İyas el-Hazrecî (R.A)
322.Seyyidina Vedia bin Amr el-Hazrecî (R.A.)
323.Seyyidina Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri (R.A.)
324.Seyyidina Vehb ibn-i Sa'd el-Muhaciri (R.A.)
325.Seyyidina Hanî'bin'Niyar el-Hazrecî (R.A.)
326.Seyyidina Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (R.A.)
327.Seyyidina Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (R.A.)
328.Seyyidina Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri (R.A.)
329.Seyyidina Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (R.A.)
330.Seyyidina Yezidi ibn-i Haram el-Hazrecî (R.A.)
331.Seyyidina Yezîd ibn'ül-Haris el-Hazrecî (R.A.)
332.Seyyidina Yezîd ibn'üs-Seken el-Evsî (R.A.)
333.Seyyidina Yezid ibn'ül-Münzir el-Hazrecî (R.A.)

Rahmetüllahi aleyhim ecmeiyn(AMIN)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !